สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

แนะนำ:Total-MIS Solutions    

Total-MIS  Solutions คือ นวัตกรรม ข้อมูลการบริหาร องค์กรบริษัท ประกอบด้วยข้อมูลธุระกรรม ด้าน Operation(ซื้อ-ขาย-คลังสินค้า-การผลิต-และอื่นๆ) ,Financial(การเงินรับ-จ่าย-เงินสดคงเหลือ-เช็ครับ-จ่าย ธนาคาร ), Accounting ( รายการบันทึก DR-CR ตามมาตรฐานบัญชี) ทั้งหมดถูกระบบ Computer รวบรวมอย่างเป็นระบบ โดยมีระบบเอกสาร หลักฐานอ้างอิง ที่เป็นระบบ เราเรียกว่า M.I.S. (Management Information Systems )


ในทุกองค์กร บริษัท ห้าง ร้าน ธุรกรรม ที่ดำเนินเกิดขึ้นทุกวัน ซึ่งประกอบด้วย ระบบหลักกับระบบย่อย ทำงานร่วมกันมากกว่า 25 ระบบ การทำงานประสานกัน ประกอบด้วยเอกสาร สินค้า บริการ ขั้นตอนเดินเอกสาร การส่งมอบเอกสาร การใช้เอกสาร การติดตามเอกสารให้กลับมาเพื่อตรวจสอบ ควบคุม และดำเนินการต่อไป เริ่มต้นที่ Operation ซื้อ-ขาย คลังสินค้า การผลิต และอื่นๆ ส่งต่อข้อมูลบริหารต่อไปยัง Fianacial การเงินรับ-การเงินจ่าย และส่งต่อเนื่องไปที่ ระบบการเงิน และบัญชี เพื่อนำข้อมูลกลับไปใช้ทำงานบริหารบริหาร ด้านการเงิน บัญชี สินทรัพย์ เงินสด ธนาคาร สินค้า ลูกหนี้ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และไม่หมุนเวียน คลอดจน หนี้สิน ทางการเงิน ธนาคาร หนี้สินหมุนเวียน และ ไม่หมุนเวียน เพื่อเป้าหมายทางธุรกิจคือ กำไร และในขณะที่ทำกิจการทางการค้า จะมีภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินกิจกรรม ของกิจการ และเมื่อกิจการดำเนินไปครบรอบ 1 งวดบัญชี กิจการต้องปิดงบการเงิน และคำนวนหา ภาษีเงินได้นำส่ง รัฐ ขณะที่ต้อง ส่งงบการเงินที่ได้รับรองจากผู้สอบบัญชีอนุญาต ให้กรมสรรพากร เพื่อการตรวจสอบผลดำเนินงาน ไม่ว่าผลดำเนินงาน จะกำไร หรือ ขาดทุน

ผู้ประกอบการเองก็ต้องสรุปผลดำเนินงานของธุระกิจ เพื่อแสดงผลการดำเนินงานของธุระกิจ นำไปใช้ในการตัดสินใจ วางแผนดำเนินงานของธุระกิจต่อในปีถัดไป

 


 

 

90 Training
10.10 course บริหารบัญชีและการปิดงบการเงิน บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม และ บุคคลทั่วไป
บริหารบัญชีและการปิดงบการเงิน สำนักงาน โรงงาน
10.9 course บัญชีชั้นต้น บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม และ บุคคลทั่วไป
บัญชีชั้นต้น สำนักงาน โรงงาน การปฏิบัติ มาตรฐาน การบัญชี ชั้นต้น สำนักงาน โรงงาน
10.6 course ระบบคลังสินค้า บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม และ บุคคลทั่วไป
ระบบคลังสินค้า สำนักงาน โรงงาน การปฏิบัติ มาตรฐาน ระบบคลังสินค้า
10.7 course การบัญชี บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม และ บุคคลทั่วไป
การบัญชี สำนักงาน โรงงาน การปฏิบัติ มาตรฐาน การบัญชี สำนักงาน โรงงาน
10.8 course การเงิน บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม และ บุคคลทั่วไป
การเงินสำนักงาน การปฏิบัติ มาตรฐาน การเงิน(ผู้รักษาเงิน)
10.5course ลูกหนี้และการเงินรับ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม และ บุคคลทั่วไป
ลูกหนี้และการเงินรับ การปฏิบัติ มาตรฐาน ลูกหนี้และการเงินรับ
10.4 course เจ้าหนี้และการจ่ายเงิน บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม และ บุคคลทั่วไป
เจ้าหนี้และการจ่ายเงิน
10.3 course จัดขาย บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม และ บุคคลทั่วไป
การปฏิบัติ มาตรฐาน การจัดขาย สอนขั้นตอนการปฏิบัติ งานขาย สำนักงาน
10.2 course จัดซื้อ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม และ บุคคลทั่วไป
การทำจัดซื้อ ขอซื้อ สั่งซื้อ รับสินค้า รับรู้หนี้
10.1 Training Courses บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม และ บุคคลทั่วไป
ตารางการจัดฝึกอบรม สถาบันสอนทำงาน
worked
fgc
fgc
99l
99l
99 โลจิสติกส์ ขนส่งในประเทศ ประทุมธานี
PCF
PC Foli ผลิต Foil packing
ฺฺBBA
บางบ่อ ออโตพาร์ด บางบ่อ
ARR
อริสรา บางวัว บางปะกง แปดริ้ว
BVP
บางวัว อะไหล่ยนต์ บางวัว แปดริ้ว
็็็็HHH
ฮาร์ดแวร์เฮ้า ขายอุปกร์ก่อสร้าง บางนาตราด กม25
timp
โรงงานผลิต ถุงพลาสติก นนทบุรี
MSI
ผลิตชิ้นส่วน เครื่องมือ ป้อนโรงงานอุตสาหกรรม
MSP
ผลิต ชิ้นส่วนโลหะ อุตสาหกรรม แพร่กะสา สมุทรปราการ